OGŁOSZENIE – Taryfa

OGŁOSZENIE

Technika Komunalna „TEKOM” Sp. z o. o. w Górze informuje, iż z dniem 01 lipca 2018 roku wchodzi w życie, zatwierdzona decyzją                           z dnia 30 maja 2018 roku nr WR.RET.070.123.2018.PK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra  na okres 3 lat.

Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w dniu 22 czerwca 2018 roku. Zgodnie z art. 24f. ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017.328 z póź. zm. ), zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia, to jest od 01 lipca 2018 roku.

W załączeniu decyzja nr WR.RET.070.123.2018.PK z dnia 30 maja 2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Załącznik: Decyzja WR.RET.070.123.2018.PK