Dokumenty

OGÓLNE

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów   .PDF

Polityka prywatności:       .PDF

Klauzula informacyjna:    .PDF

 

 

WNIOSKI

 

1. Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości stałych od podmiotów niezamieszkałych w sposób selektywny

Pobierz w wersji:   .PDF  lub   .DOCX

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej / deszczowej

Pobierz w wersji:   .PDF

3. Wniosek o wykonanie usługi

Pobierz w wersji:   .PDF

4. Wniosek o wynajęcie Fiata Ducato

Pobierz w wersji:   .PDF   lub   .DOCX

5. Wniosek o wynajęcie podnośnika

Pobierz w wersji:   .PDF   lub   .DOCX

6. Wniosek o zawarcie umowy na: dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków / wywóz nieczystości płynnych / wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków

Pobierz w wersji:   .PDF

7. Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę

Pobierz w wersji:   .PDF lub   .DOCX

8. Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza

Pobierz w wersji:   .PDF lub   .DOCX

9. Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Pobierz w wersji:   .PDF

 

HARMONOGRAMY

1. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych 2022

Pobierz: .PDF

Pobierz (2021): .PDF

2. Harmonogram zbiórki odpadów selektywnych 2022

Pobierz: .PDF

Pobierz (2021): .PDF

3. Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2022

Pobierz: .PDF

Pobierz (2021): .PDF

4. Harmonogram pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Górze

Pobierz (2020):   .PDF

5. Harmonogram zbiórki odpadów kuchennych ulegających biodegradacji 2022

Dla miasta Góra: .PDF

Dla gminy Góra: .PDF

6. Harmonogramy zbiórki odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych 2022

Odpady segregowane: .PDF

Odpady zmieszane: .PDF

 

REGULAMINY

1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Pobierz   .PDF

2. Regulamin funkcjonowania cmentarza komunalnego w Górze

Pobierz   .PDF

3. Regulamin targowiska miejskiego w Górze

Pobierz   .PDF

 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GÓRY

1. Uchwała nr XXXV/262/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Pobierz   .PDF

2. Uchwała nr XLVII/349/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Pobierz   .PDF

3. Uchwała nr XXXVII/250/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Pobierz   .PDF

4. Uchwała nr XII/85/11 w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Górze

Pobierz   .PDF

5. Uchwała nr XV/140/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Górze

Pobierz   .PDF

6. Uchwała nr XXX/310/21 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025 spółki Technika Komunalna TEKOM Sp. z o.o.”

Pobierz:  .PDF

UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O.

TECHNIKA KOMUNALNA „TEKOM” W GÓRZE

1. Uchwała nr 4/2011 w sprawie wprowadzenia nowego cennika opłat za czynności wykonane na rzecz inwestorów

Pobierz   .PDF

Dodaj komentarz