Wybór oferty „Dostawa paliw płynnych dla Techniki Komunalnej „TEKOM” Sp. z o.o. w Górze”

ZP.1.11.2020                                                                      Góra, dnia 02.12.2020 r.

 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawa paliw płynnych dla Techniki Komunalnej „TEKOM” Sp. z o.o. w Górze”

 

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję Państwa, co następuje:

 

– wskazano jako najkorzystniejszą w postępowaniu ofertę nr 2, złożoną przez Zbigniewa Matuszczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. MATUZ Zbigniew Matuszczak, ul. Chłapowskiego 9, 64-000 Kościan z ceną 423061,94zł. Wykonawca zadeklarował w ofercie 4,50 % upust dla Pb 95 i ON. Jest to oferta złożona w postępowaniu, która uzyskała najwyższą ocenę równą 100,00 pkt. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców i nie odrzucono ofert. Streszczenie i ocena ofert w załączeniu.

 

W badanych okolicznościach umowa może zostać podpisana przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1  pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843). Podpisanie umowy planuje się na dzień 10.12.2020r., w siedzibie Zamawiającego

Ocena ofert 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto  

Cena brutto 1 litra benzyny Pb 95 / waga kryterium 5%

 

Cena brutto 1 litra oleju napędowego/ waga kryterium 5%

Upust dla Pb 95 i ON/ waga kryterium 90% Ocena oferty
1. „Jespol” JESSA SPÓŁKA JAWNA

UL. Osiecka 4

64-100 lESZNO

459306,60 złotych  

4,56 zł. / 4,82 pkt.

 

4,50 zł. / 4,65 pkt.

4,00 % /80,00 pkt. 89,47 pkt.
1. P.H.U. „MATUZ”

Zbigniew Matuszczak,

ul. Chłapowskiego 9,

64-000 Kościan

423061,94 złotych  

 4,40 zł./ 5,00 pkt.

 

4,34 zł. / 5,00 pkt.

4,50 % /90,00 pkt. 100,00 pkt.

Z poważaniem

                                                                                                                            Prezes Zarządu

 

                                                                                                                            Adam Ćwian

 

Komentarze są wyłączone.